AKTIVNOSTI NA OSTVARIVANJU CILJEVA

  • da svojim akcijama i aktivnostima, predlozima i zalaganjem, samostalno ili u saradnji, stvara ili utiče na stvaranje uslova u kojima će kreativnost, stručna znanja, preduzimljivost i rad inženjera u oblasti površinske eksploatacije mineralnih sirovina biti vrednovani na adekvatan način, na osnovu iskazanih znanja i rezultata,
  • da na adekvatnim oblicima permanentnog obrazovanja kroz kurseve, seminare i druge vidove aktivnosti, okuplja inženjere i na taj način doprinese usvajanju novih znanja i veština koje generišu nauka i praksa kod nas i u svetu,
  • da organizuje naučne i stručne skupove na kojima ce se prezentovati dostignuća u oblasti nauke, tehnologije i savremene prakse površinske eksploatacije i sa njima povezanim naukama i delatnostima, ocenjivati postignuti rezultati ili proveravati pokrenute ideje ili postupci; vršiti razmene stručnih mišljenja i predloga; davati stručna mišljenja ili ocene po sopstvenoj inicijativi ili na traženje drugih organa ili organizacija,
  • da organizuje poslove na informisanju i izdavačkoj delatnosti koja je od interesa za članstvo i organizaciju, pa u tom smislu daje saopštenja za štampu, izdaje informativne biltene, naučno-stručne časopise, zbornike radova i njima srodna izdanja,
  • da organizuje prezentacije, izložbe i njima slične aktivnosti u cilju upoznavanja i primene savremene tehnike i tehnologije radi povećanja produktivnosti rada, štednje i racionalnog korišćenja energije, zaštiti životne sredine, primeni nove opreme i novih materijala,
  • da daje mišljenja po predlozima za izbor u naučna zvanja, predlaže članove za druga društvena priznanja. Sarađuje oko polaganja stručnih ispita,
  • da zastupa i štiti interese i prava svojih članova, struke, nauke i delatnosti u oblasti površinske eksploatacije mineralnih sirovina, u zemlji i inostranstvu, po sopstvenoj volji ili po traženju,
  • da ostvaruje medunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama ili drugim institucijama, kada je to od interesa za članstvo, nauku i praksu površinske eksploatacije, na principima i interesu naše zemlje posebno sa Svetskim rudarskim kongresom, Svetskim geološkim kongresom i Svetskim kongresom za energiju,
  • da inicira ili realizuje i druge poslove i postupke koji su u skladu sa Statutom.
  • svome radu Komitet obaveštava javnost preko saopštenja stručnih skupova, biltena i konferencije za štampu.

JUKOM

Kontakt

Telefon: +381 (11) 3347 - 155 ; 3347 - 157
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

27. Marta br. 18 , Beograd