CILJEVI

  • da svojim članovima obezbedi proširenje stručnih i naučnih znanja, razmenu informacija, iskazivanje i odgovarajuću valorizaciju znanja i uticaja na obrazovni, društveno-ekonomski. Privredni i naučno-tehnološki razvoj zemlje,
  • da svojim članovima obezbedi pravovremeno neophodne stručne, naučne, tehnološke i poslovne intormacije, sa kojima raspolaže, radi njihovog uključivanja u procese odlučivanji i rada, pojedinačno ili kroz oblike organizovanja i angažovanja Komiteta,
  • da preduzima mere i postupke da svojim članovima obezbedi zaposlenost, materijalnu sigurnost i pravo na permanentno obrazovanje i napredovanje u struci,
  • da predlaže nadležnim državnim organima i organizacijama rešenje pojedinih pitanja iz oblasti površinske eksploatacije mineralnih sirovina (posebno zakonsku regulativu standarde, probleme kvaliteta, mera i sl.) sa njima u vezi i zaštite životne sredine, kao drugih strucnih pitanja koja se odnose na društveni i privredni razvoj pojedinih Iokaliteta regiona i zemlje u celini,
  • da ukupnim radom i delovanjem doprinosi uspešnijem i efikasnijem istraživanju eksploataciji i primarnoj preradi mineralnih sirovina njihovom racionalnom i kompleksnom korišcenju, supstituciji i uvozu mineralnih sirovina, zaštiti životne sredine i radu na principima održivog razvoja,
  • da svojim članicama obezbedi medusobnu i eksternu saradnju sa odgovarajucim prioritetima i povlasticama u zemlji i inostranstvu.

JUKOM

1

Kontakt

Telefon: +381 (11) 3347 - 155 ; 3347 - 157
E-mail: office@jukom.org.rs

Sekretarijat

27. Marta br. 18 , Beograd